Startujemy

Od dnia dzi­siej­szego pod głów­nym adre­sem servera FFC będzie dostępna strona Host INFO zamiast kule­ją­cego ser­wisu FIESTOMANIAK.pl, który będzie dostępny jedy­nie pod swoim adresem.

Na stro­nie infor­ma­cyj­nej zamiesz­czać będziemy wszyst­kie infor­ma­cje wysy­łane dotych­czas do każ­dego indy­wi­du­al­nie poprzez pocztę elek­tro­niczną, wia­do­mo­ści doty­czące aktu­ali­za­cji ogól­nych skryp­tów oraz ele­men­tów powta­rza­ją­cych się na róż­nych stro­nach będą publicz­nie dostępne, nato­miast infor­ma­cje doty­czące indy­wi­du­al­nych mody­fi­ka­cji pli­ków, a także histo­ria ich zmian czy saldo konta będą widoczne jedy­nie dla osób zain­te­re­so­wa­nych czyli wła­ści­cieli lub osób upoważnionych.

Opublikowano Komunikaty | Skomentuj