Archiwum kategorii: Komunikaty

Zmieniamy nazwę strony

W związku z ład­nie mówiąc roz­sze­rze­niem wachla­rza ofe­ro­wa­nych przez nas usług na świad­cze­nia nie­zwią­zane tylko z hostin­giem stron zmie­niamy nazwę z Host INFO na Server INFO. Przy­po­mi­namy iż uży­wamy okre­śle­nia “server” (przez v anie przez w), świa­do­mie, nie jest to … Czy­taj dalej

Opublikowano Komunikaty | Skomentuj

Startujemy

Od dnia dzi­siej­szego pod głów­nym adre­sem servera FFC będzie dostępna strona Host INFO zamiast kule­ją­cego ser­wisu FIESTOMANIAK.pl, który będzie dostępny jedy­nie pod swoim adre­sem. Na stro­nie infor­ma­cyj­nej zamiesz­czać będziemy wszyst­kie infor­ma­cje wysy­łane dotych­czas do każ­dego indy­wi­du­al­nie poprzez pocztę elek­tro­niczną, wia­do­mo­ści … Czy­taj dalej

Opublikowano Komunikaty | Skomentuj