Nowe statystyki servera w STAT4U

Wraz z nowym rokiem uru­cho­mi­li­śmy nowe sta­ty­styki naszego servera, tym samym porzu­ca­jąc bli­sko 10 letni, a przez to mało już wia­ry­godny zbiór infor­ma­cji cią­gnący się od mało odwie­dza­nej kie­dyś, pry­wat­nej strony Kwar­co­wego, zaha­cza­jący o szczyty jej popu­lar­no­ści i osta­tecz­nego upadku, przez Fie­sto­ma­niaka w kilku odsło­nach, a na obec­nej for­mie będą­cej zbie­ra­niną wielu stron koń­cząc. Tak jak poprzed­nie, obecne sta­ty­styki są w sys­te­mie STAT4U.

Opłata wyni­ka­jąca ze sta­ty­styk zosta­nie w naj­bliż­szym cza­sie doli­czona do każ­dego konta (cie­ka­wostka: naj­wyż­sza to 43PLN), rów­nież odwo­ła­nia na stro­nach będą suk­ce­syw­nie zmieniane.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz