Archiwum autora: Administrator

Nowe statystyki servera w STAT4U

Wraz z nowym rokiem uru­cho­mi­li­śmy nowe sta­ty­styki naszego servera, tym samym porzu­ca­jąc bli­sko 10 letni, a przez to mało już wia­ry­godny zbiór infor­ma­cji cią­gnący się od mało odwie­dza­nej kie­dyś, pry­wat­nej strony Kwar­co­wego, zaha­cza­jący o szczyty jej popu­lar­no­ści i osta­tecz­nego upadku, … Czy­taj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Witaj w SkyBlueGroup~!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zmieniamy nazwę strony

W związku z ład­nie mówiąc roz­sze­rze­niem wachla­rza ofe­ro­wa­nych przez nas usług na świad­cze­nia nie­zwią­zane tylko z hostin­giem stron zmie­niamy nazwę z Host INFO na Server INFO. Przy­po­mi­namy iż uży­wamy okre­śle­nia “server” (przez v anie przez w), świa­do­mie, nie jest to … Czy­taj dalej

Opublikowano Komunikaty | Skomentuj